Visiting Scholars

Name Professor Email Office
Chris Angeletakis Anderson Janotti cangelet@udel.edu  
Yen-Fen Cai Anderson Janotti xuefen@udel.edu  
Hanz Yecid Ramirez Gomez  Matt Doty hanzyrg@udel.edu  
Shuhratjon Nazarov Chao Ni nazarovs@udel.edu